Những Hiệp định đã ký kết giữa Việt Nam ​- Pakistan:

- Hiệp định Thương mại (5/2001);​

- MOU về thành lập Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam-Pakistan (4/2002);

- Tuyên bố chung Việt Nam-Pakistan (3/2004);

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (3/2004);

- Hiệp định khung về Hợp tác về Khoa học, Công nghệ (3/2004);

- MOU về hợp tác và tham khảo hai Bộ Ngoại giao (3/2004)

- MOU về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Pakistan (3/2004).

- Hiệp định hợp tác phát triển nghề cá và môi trường thuỷ sản (6/2006)

- Hiệp định miễn thị thực cho người man​g hộ chiếu ngoại giao và công vụ (1/2007)​​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​